header

Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto Obchodní podmínky  upravují smluvní vztahy mezi společností ABM MORAVA, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Křivá 1849/25, okres Ostrava-město, PSČ 70200, IČ: 250 67 753, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26367 (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).
 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve  znění pozdějších předpisů.
 3. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.
 5. Kupující v souvislosti s navázáním smluvního vztahu s prodávajícím předkládá doklady o své právní subjektivitě, své oprávnění podnikat (právnická osoba výpis z OR ne starší 3 měsíců, fyzická osoba příslušné živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění, občanský průkaz), jakož i osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty, a je si vědom své povinnosti tyto údaje průběžně aktualizovat.
 6. Spotřebitel předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 7. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze z.č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky.
 8. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 9. Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaným softwarovým produktům, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet.
 10. Kupující je po registraci automaticky zařazen do cenové kategorie EU, stálým partnerům je cena stanovena individuálně podle jejich odběrů.
 11. Každý kupující při registraci do evidence zákazníků obdrží od prodávajícího login na mail, který uvede v přihlášce k registraci jako kontaktní s tím, že se zavazuje držet jemu přidělené heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití. Nebyl-li mu login přidělen, zapomněl-li je apod., obrátí se s žádostí o nápravu na kontaktní osobu prodávajícího, která zajistí přidělení a odeslání loginu kupujícímu.

 

II.
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Cena objednávky ze strany kupujícího musí přesahovat minimální částku 1.000,- Kč bez DPH, jinak nemusí být prodávajícím uspokojena. V případě, že zákazník trvá na realizování objednávky nižší, je prodávající oprávněn účtovat mu k ceně zboží manipulační poplatek 100 Kč.
 2. Každá jednotlivá objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň:
  •obchodní firmu kupujícího vč. sídla a osoby oprávněné za firmu jednat
  •IČO kupujícího
  •číselné označení zboží podle druhu, uvedené v ceníku prodávajícího, event. jinou přesnou identifikaci objednávaného zboží a cenu
  •množství zboží a požadovanou dobu dodání a místa plnění
 3. Kupující spotřebitel uvede alespoň:
  •jméno, příjmení a bydliště
  •číselné označení zboží podle druhu, uvedené v ceníku prodávajícího, event. jinou přesnou identifikaci objednávaného zboží a cenu
  •množství zboží
  •místo dodání, způsob dopravy a způsob platby kupní ceny
 4. Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i termín plnění dodávky. Kupující je oprávněn do 3 dnů poté, co obdrží takové potvrzení objednávky, oznámit prodávajícímu písemně změnu objednávky, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka ve formě potvrzené prodávajícím považována smluvními stranami za závaznou a funguje současně i jako kupní smlouva.
 5. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit.
 6. Odesláním objednávky na zboží dává kupující najevo svůj souhlas s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem prodávajícího.
 7. Objednávat je možno jen prostřednictvím elektronického obchodu na http://obchod.abmmorava.cz.
 8. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení kupujícímu závazného přijetí objednávky prodávajícím.
 9. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 10. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit nebo změnit.
 11. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku odpovídají poplatkům poskytovatelů těchto služeb a prodávajícím nejsou navyšovány.
 12. Smlouva je prodávajícím archivována za účelem splnění jejího předmětu a není přístupná třetím stranám.

 

III.

Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

 1. Kupující je oprávněn zboží odebrat v sídle, skladu nebo provozovně prodávajícího nebo je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení. V takovém případě je prodávající povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena vyfakturovaná kupní cena či záloha kupní ceny. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího.
 2. Místem plnění je sídlo, sklad, provozovna prodávajícího nebo jiné místo označené kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází převzetím zboží kupujícím, popř. předáním zásilky zboží dopravci k přepravě (§ 610 obchodního zákoníku). Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží spotřebiteli dochází převzetím zboží spotřebitelem.
 3. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodní případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu.
 4. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (tzn. u balíkových zásilek kartónová krabice, u paletových zásilek strečová folie) nebo originální jedinečná páska či u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího.
 5. Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží.

 

IV.
Dodací lhůty

 1. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v požadovaném, resp. objednaném množství a kvalitě kdykoli do konce dodací lhůty, která je v konkrétním případě mezi účastníky smluvená. Kupující je povinen toto zboží, je-li dodán objednaný druh, množství a kvalita, převzít.
 2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo dopravci k přepravě do místa určení.
 3. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky či neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání závazků či uvolnění kreditu kupujícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení se splněním dodávky. O pozastavení dodávek je však povinen písemně informovat kupujícího.
 4. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů dopravy zboží:  
 • osobní odběr
 • dobírka přepravní službou PPL
 • dobírka České pošty
 • dobírka VKURÝR

V.
Obaly a balení zboží

Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby zboží bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy zboží, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.

VI.
Cena za zboží

 1. Cena zboží je stanovena dohodou stran v souladu se z.č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
 2. Cena dopravy je stanovena podle způsobu dopravy a platby kupní ceny.
 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v ceně zboží zahrnuta cena obalu. V kupní ceně zboží dodávanému spotřebiteli je vždy cena obalu.
 4. V případech, kdy kupující odebere jednorázově zboží za více než 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bez DPH, jde cena dopravy vč. doběrečného k tíži prodávajícího s tím, že je doprava zajištěna prodávajícím do 24 hodin. V případě zájmu o dopravu kurýrní službou v lokalitě, ve které tuto službu prodávající nabízí, jde cena dopravy k tíži prodávajícího v případě, že objednávka přesáhne 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) bez DPH. Doprava je zajištěna do 4 hodin od objednání.

 

VII.

Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví

 1. Cena zboží je zpravidla hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu. Lhůta splatnosti faktury je dána dnem splatnosti na faktuře.
 2. Při dodání zboží spotřebiteli se uplatní způsob platby dle čl. VII. odst. 1 písm. a), b), c), d), f) těchto podmínek. 

a) platbu v hotovosti při nákupu zboží

b) platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího

c) platbu platební kartou

d) platbu na dobírku při doručení zboží

e) platbu na základě faktury vystavené prodávajícím

f) splátkový prodej

 Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

 

VIII.

Smluvní pokuty a sankce

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta za každý den prodlení .

 

IX.

Záruční podmínky 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

X.
Odstoupení od smlouvy - platí pouze pro spotřebitele

 1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
 2. Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.
 3. Spotřebitel je povinen vrátit zpět prodávajícímu zboží nepoškozené a s veškerým příslušenstvím. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy).
 4. Náklady na vrácení zboží: při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle odstavce prvního, má prodávající nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 5. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
 6. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

 

XI.

Zpracování osobních údajů a jejich využití

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny. Prodávající bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zák. č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje v poskytnutém rozsahu, který kupující v konkrétním případě vyplnil či, které byly o kupujícím získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly zpracovány za účelem nabízení služeb a produktů zasíláním informací o činnosti prodávajícího a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, tele-marketing) dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním osobních údajů může prodávající v zákonném rozsahu pověřit třetí subjekt. Kupující má právo výše uvedený souhlas odvolat na adrese prodávajícího Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to rovněž požádat na výše uvedené emailové adrese nebo v sídle prodávajícího.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností ABM  MORAVA s.r.o. ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto Obchodních podmínek jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.
 2. ABM MORAVA s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem a to zveřejněním na adrese www.abmmorava.cz.
 3. Jestliže obchodní partneři společnosti s novým zněním Obchodních podmínek nebudou souhlasit, jsou oprávněni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď došla druhé smluvní straně.

 

 

V Ostravě dne 01.11.2010


Sdílejte s přátely

      

Server

Stránky běží na vlastním linuxovém serveru umístěném na páteřní lince. Jako HTTP server jsme zvolili APACHE.

Mysql

Jako databázový server jsme se rozhodli pro využití MySQL 5.

ABM Morava

počítače

eshop

it

výpočetní technika

hardware

software

internet

tvorba www stránek

programování

linux

microsoft

hosting

acer Executive partner

Hewlett packard Preferred partner

Microsoft gold partner

Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com
TOPlist