header

Reklamační řád

Tisk Email

Reklamační řád

 

I.
Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi ABM MORAVA, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Křivá 1849/25, okres Ostrava-město, PSČ 70200, IČ: 250 67 753, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26367 (dále jako prodávající) a odběratelem (dále kupujícím) odebírající zboží od prodávajícího.

 

 1. Reklamační řád se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení reklamace nutné posouzení výrobce.

 

 1. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

 

 1. Záruční a reklamační podmínky stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

 

 1. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

 

 1. Kupující odesláním objednávky stvrzuje svůj souhlas s Reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího.

 

II.
Převzetí zboží

 

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, tzn. provést kontrolu úplnosti zboží, jeho neporušenosti, množství a deklarovaných výrobních čísel a čísel šarží a porovnat je s dodacím listem,popř. doprovodnou dokumentací.

 

 1. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

 

 1. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.

 

III.
Oznámení vad

 

 1. Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit.

 

 1. Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 

 1. Písemné oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu,jak se vady projevují.

 

 1. Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka faktura a dodací list, který slouží současně jako záruční list a jsou na něm vyznačeny délky záruk pro jednotlivé položky zboží. Dostačující jsou i čísla těchto dokladů.

 

 1. Záruční list - Pokud výrobce / dovozce vydává vlastní záruční listy platné pro uplatnění reklamace v ČR, jsou tyto nezbytným dokumentem pro přijetí zboží do reklamačního řízení.

 

 1. Reklamační protokoly - V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly.

 

 1. Vyjádření autorizovaného servisu - u reklamací zboží, které mají v ČR autorizovaný servis, je nutné předložit platné vyjádření příslušného autorizovaného servisu s důvodem neodstranitelnosti vady daného výrobku a dalšími údaji, které k vyřízení reklamace požaduje výrobce. Bez tohoto vyjádření nelze zahájit reklamační řízení daného zboží u prodávajícího.

 

IV.
Místo uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci buď v místě nákupu nebo u kterékoli pobočky prodávajícího. Výjimku tvoří produkty, které mají na území ČR autorizovaný servis. U tohoto zboží může zákazník uplatnit reklamaci přímo v příslušném servisním středisku.

 

V.
Předání a doprava reklamací

Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

 

VI.
Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů


VI. a) Zboží s výskytem závady během záruční doby

 1. Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení příslušných norem, pracovních postupů a výkonu. Pokud se závada projevuje pouze při spuštěném určitém SW programu, nejedná se o důvod k reklamaci, není-li předem písemně dohodnuto či stanoveno jinak.

 

 1. Délka záruky - výše uvedené vlastnosti dodaného zboží jsou garantovány maximálně po dobu, která je uvedena na Dodacím listu u jednotlivých druhů zboží, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

 

 1. Odpovědnost za vady - prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží po převzetí kupujícím v níže uvedeném rozsahu. Má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že věc byla dodána v době, kdy byla předána prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající je dále zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za něž nese odpovědnost. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby. Takové vady jsou řešeny v režimu pozáručního placeného servisu.

 

 1. Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady (garance), pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě. Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn, pokud je k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, podle své volby:
 2. Záruční doba začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení, tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.
 • opravit vadné zboží (na opravu je poskytnuta záruka 6 měsíců)
 • vyměnit vadnou část výrobku
 • vyměnit nebo nahradit vadný produkt produktem stejným, nebo zbožím jiného výrobce, které má stejné nebo podobné parametry.

 

 1. Vrácení k opravě / výměně - pokud prodávající požádá o vrácení vadného zboží nebo jeho části k opravě v důsledku např. vadné série, je kupující povinen předmětné zboží bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu. V případě, že kupující na tuto výzvu nebude reagovat a takový druh výrobku prodávajícímu ve stanovené lhůtě nepředá, ztrácí veškeré reklamační nároky. Nahrazené vadné díly, součásti nebo výrobky zůstávají majetkem prodávajícího.

 

 1. Odstranění závady svépomocí - pokud kupující sám odstraní závadu, která vznikla v záruční době, je prodávající povinen poskytnout mu finanční nebo jinou náhradu jen tehdy, pokud k tomu dal předem písemně souhlas.

 

 1. Závazek ze záruky – závazek prodávajícího z této záruky platí pouze pro takové závady, které se vyskytnou přesto, že jsou dodržovány veškeré pokyny stanovené v návodu k obsluze, zboží je používáno způsobem tam stanoveným, za obvyklých okolností a při dodržení stanovené péče. Nároky ze záruky nevznikají zejména v případě, že je zboží nesprávně nebo nevhodně seřízeno nebo nastaveno kupujícím nebo jím pověřenou osobou, v případě nesprávného zapojení nebo nesprávné a nedostatečné úpravy, nebo v případě změn na výrobku, které kupující provedl nebo dal provést třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Záruka se rovněž nevztahuje na normální opotřebování výrobku nebo jeho částí.

 

 1. Povinné dokumenty a náležitosti - kupující je povinen s vadným výrobkem dodat:
 2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti uplatnil, jakož i potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
 • číslo faktury a dodacího listu, (nebo přímo faktura a dodací list), dále záruční list, reklamační protokoly a vyjádření autorizovaného servisu (jsou-li k zahájení reklamačního řízení třeba), na požádání prodávajícího.
 • jednoznačně specifikovat závadu. Bez jejího popisu nelze zboží převzít do reklamace.
 • kompletnost zboží - Kupující je povinen předložit při reklamaci vadné zboží zabalené v originálním obalu včetně původního příslušenství (manuály, diskety, CD, kabely…).

 

 1. Odpovědnost za škody po převzetí poté, co byla provedena na základě reklamace oprava či výměna - prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží kupujícím.

 

 1. Vlastnické právo – zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem připsáním fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky. Pokud není v tomto řádě stanoveno jinak, platí obecná ustanovení § 425 Obchodního zákoníku a násl.

 

 1. Výjimka ze záruky - záruka se nevztahuje na spotřební materiál, např. tonery, barvící pásky, tiskové hlavy, cartridge, diskety, CD-R média…., s výjimkou vad materiálu uplatněných do 4 dnů. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií nebo poškozenou dokumentaci. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

 

 1. Výdej zboží a ceny za skladování – opravené zboží se vydává kupujícímu na základě jím předloženého originálu potvrzení o převzetí do opravy (reklamačního protokolu). Pro případ nezájmu kupujícího o opravené zboží či v případě prodlení s jeho převzetím o více jak 60 dnů poté, co k tomu byl prodávajícím písemně vyzván, je prodávající oprávněn uskladněnou věc po uplynutí 3 měsíců uskladnění prodat za aktuální cenu na účet kupujícího. Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst skladné ve výši 500,- Kč.

 

 1. Reklamace do 3 dnů - Pokud kupující uplatní reklamaci zboží do 3 pracovních dnů ode dne zakoupení / převzetí dopravcem (včetně), toto zboží mu bude po otestování a zjištění závady do 24 hodin po otestování (technik má na testování vyhrazenu lhůtu 24hod.) vyměněno v případě, že bude skladem. To se nevztahuje na zboží, které má externí servisní organizace. Není-li zboží skladem, platí obvyklé záruční podmínky.

VI. b) Nesoulad při dodání zboží po převzetí

 1. Poškozené zboží - v případě, že kupující obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky či jinak viditelně poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit průkazným způsobem vedoucímu skladu nebo servisu prodávajícího. Při osobním odběru tak musí učinit ihned, při odběru prostřednictvím dopravní služby vždy písemně, a to do dvou pracovních dnů příslušnému prodejci prodávajícího po obdržení zboží od přepravce. Zároveň je povinen oznámit záležitost ihned i příslušnému dopravci a sepsat s ním protokol o škodě. Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.

 

 1. Neshoda dodávky - V případě neshody dodaného zboží s průvodními doklady (nekompletní dodávka či záměny zboží) je postup stejný jako v předešlém odstavci.

 

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

VII.

Zákonná záruka

 

 1. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců.

 

 1. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

 1. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (§ 619- § 627) s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

 1. Záruční podmínky:

 

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Kupující dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

 

 1. Podmínky reklamace:

 

V případě výskytu vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním  listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy ABM MORAVA  s.r.o. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.

Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou na adresu:

 • ABM MORAVA s.r.o.

Křivá 25, 702 00 Ostrava,

nebo osobně v prodejnách prodávajícího.

 

 1. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zákazníkovi zasláno nebo předáno na náklady prodávajícího. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

 

 1. Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

 

 1. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

 

 1. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

 

 

VIII.

Výluka ze záruky

 1. Tato záruka se nevztahuje na jakýkoli výrobek včetně originálních součástí a komponentů, které byly nainstalované na Vašem výrobku v okamžiku koupě (hromadně označovaném jako „Systém“), který byl poškozen nebo znehodnocen v důsledku:

- použití Systému k jinému než určenému účelu, včetně neschopnosti použít Systém v souladu s Nápovědou pro uživatele dodávanou se Systémem nebo v důsledku jiného nesprávného použití či nedbalosti vzhledem k Systému, bez omezení;

- úpravy systému včetně použití součástí, které neprodal prodávající

- servisu či opravy někým jiným než prodávajícím nebo servisním střediskem autorizovaným výrobcem;- nevhodné přepravy nebo obalu při odeslání Systému  prodávajícímu nebo servisnímu středisku autorizovanému výrobcem; nebo

- nevhodné instalace výrobků třetí strany(např. paměťových karet).

 1. Záruka se nevztahuje na ztrátu či poškození jakýchkoli programů, dat nebo přenosných paměťových médií. Nesete odpovědnost za ukládání (zálohování) jakýchkoli programů, dat a/nebo přenosných paměťových médií, nestanoví-li závazný právní předpis jinak. Upozorňujeme Vás, že prodávající může dle svého uvážení nahradit Systém předložený k záruční opravě repasovaným výrobkem stejné kvality a data uložená na Vašem původním Systému tak mohou být trvale nedostupná.

 

 1. Záruka se nevztahuje dále na :

- spotřební části, tj. části, které vyžadují pravidelnou výměnu v rámci běžného používání Systému, včetně baterií do notebooků, bez omezení.

- drobné vady LCD displejů, které se vyskytují v Systémech vybavených LCD displeji, za předpokladu, že se nevyskytnou více než čtyři (4) vadné pixely na milion pixelů na daném LCD displeji, a dále za předpokladu, že se nevyskytne více než jeden vadný pixel v prostřední části LCD.

IX.
Náhrada za neoprávněnou reklamaci

 1. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 250,- Kč bez DPH za neoprávněnou reklamaci a dopravné ve výši 100,-Kč, je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.

 

 1. Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména, jestliže :
 2. Náhrada za neoprávněnou reklamaci se neuplatní u kupujícího - spotřebitele.
 • dojde na zboží k poškození štítku, výrobního čísla, typového označení, plomby nebo jiného vlastního označení prodávajícího např. samolepek
 • dojde k mechanickému poškození zboží
 • škoda byla způsobena v důsledku neodborné instalace, nesprávné obsluhy nebo nevhodným umístěním v podmínkách, které daly vzniknout škodě svojí vlhkostí, prašností, chemickými či fyzikálními vlivy nebo při provozu mimo rozsah teplot od 10°C do 35°C
 • závada byla způsobena nedovolenou manipulací se zbožím za chodu, nedostatečným nebo nesprávným zasunutím komponenty do příslušného konektoru, uvolněným cizím předmětem nebo závadou připojených komponent,které nejsou součástí výrobku a jejichž následkem je viditelné spálení součástek nebo plošného spoje výrobku
 • škoda byla způsobena vyšší mocí (povodní, bleskem, požárem…), připojením na síť 220-230V s větším kolísáním než 10%
 • změna na zboží byla způsobena neoprávněnou osobou v záruční době, samovolnou změnou konstrukce zboží nebo neoprávněným či nevhodným zásahem do zboží, způsobeným kupujícím popř. jinou osobou
 • škoda byla způsobena působením počítačových virů nebo použitím nevhodného software, pracovním postupem či konfigurací
 • škoda byla způsobena použitím jiných barvících pásek, tonerů, disket a medií než těmi, které byly schváleny výrobcem
 • došlo k porušení podmínek ze strany kupujícího, uvedených v záručním listě
 • jsou uplatňovány vady způsobené jiným nastavením, než dovolují manuály a též závady, které se neprojeví v době uvedené kupujícím.

X.
Odpovědnost za znehodnocení dat

Prodávající nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou kupujícímu následkem poruchy.

 

XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný od 28. 4. 2010. a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu

 

 

V Ostravě dne 28.4.2010


Sdílejte s přátely

      

Server

Stránky běží na vlastním linuxovém serveru umístěném na páteřní lince. Jako HTTP server jsme zvolili APACHE.

Mysql

Jako databázový server jsme se rozhodli pro využití MySQL 5.

ABM Morava

počítače

eshop

it

výpočetní technika

hardware

software

internet

tvorba www stránek

programování

linux

microsoft

hosting

acer Executive partner

Hewlett packard Preferred partner

Microsoft gold partner

Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com
TOPlist