header

Pronájem techniky

Tisk Email
Nabízíme Vám možnost pronájmu techniky. V naší nabídce naleznete ucelenou řadu produktů jako jsou dataprojektory, počítačové sestavy, monitory, tiskárny, síťové aktivní produkty apod. Informujte se na ceny u našich obchodníků. Podmínky pronájmu naleznete dále.


Pokyny pronájmu IT techniky

Objednací formulář

Pronájem techniky je  možné objednat u pronajímatele pouze na předtištěném objednacím formuláři pronajímatele. Nájemce je povinen vyplnit objednací formulář čitelně tak, aby obsahoval:

1. Jméno a adresa  nájemce.
                2. Kontaktní osoba + tel. kontakt.
                3. Datum, čas a místo předání a vrácení techniky.
                4. Přesný název techniky
            
Doložit

                - kopie občanského průkazu nájemce
                - druhý doklad totožnosti
                - kopie živnostenského listu nebo výpis z OR
                - platba dle dohody (bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti)
  
Storno poplatky

     V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:

- více jak 3 dny předem     - 20% sjednané ceny pronájmu

- 2-3 dny předem              - 50%

- 24 hodin předem nebo nepřevezme-li si nájemce techniku po dobu nájmu - 100%

Odvolání musí být pronajímateli doručeno písemně jinak je neplatné.

 
Předání techniky

-          v sídle nebo pobočce pronajímatele:      

        o        nájemce je oprávněn si techniku vyzvednout:
                  po-pá 8:30 - 17:00 prvého dne pronájmu         
                  jiný způsob předání je možný pouze po dohodě

        o        nájemce je povinen techniku vrátit:
                  po-pá do 17:00  posledního dne pronájmu
                  jiný způsob vrácení je možný pouze po dohodě  

-          v sídle nájemce: 

        o        pronajímatel je povinen předat nájemci techniku v termínu a místě dle        
                  objednacího formuláře        
   
        Prodloužení dohodnuté doby pronájmu je možné pouze na základě potvrzené                 objednávky.

Podmínky pronájmu IT techniky
                           
              Tyto podmínky pronájmu informační techniky pronajímatele ABM Morava s.r.o. IČ: 25067753, (dále jen podmínky) upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce při pronájmu techniky pronajímatele ABM Morava s.r.o. IČ: 25067753, (dále jen pronajímatel). Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ.

  Výhrada vlastnictví

     Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn tuto zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat věc způsobem přiměřeným povaze a určení věci a v souladu s technickým návodem. Jakékoliv změny na věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Doba pronájmu

      Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech. Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu (prodloužení) doby pronájmu, je toto možné jen na základě potvrzené objednávky.     

Termíny předávání techniky

        Nájemce je oprávněn si techniku vyzvednout v době po-pá od 8:30 do 17:00 hod prvého dne pronájmu, případně po telefonické dohodě jinou stanovenou dobu. Nájemce je povinen techniku vrátit pronajímateli nejpozději do 17:00 hod, případně po telefonické dohodě mezi 8:30 a 9:00 hod následujícího dne. Při překročení daného limitu bude účtován další den.


Nedodržení doby pronájmu

      Pokud dojde ze strany nájemce k pozdnímu vrácení pronajaté techniky, zavazuje se nájemce hradit  pronajímateli smluvní pokutu , a to  za každý den prodlení ve výši denního nájemného.

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky

Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámil s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy.

Odpovědnost za škodu

Podpisem zápůjčního dokladu (protokol o pronájmu) přechází na nájemce odpovědnost za škodu na technice. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika znečištěna, zaplatí nájemce za vyčištění. Cena tohoto úkonu se pohybuje od 500,- do 5.000,- Kč, dle náročnosti techniky.

Náhrada škod

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození zařízení, nájemce uhradí pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla. V případě poškození se do škody započítává ušlá hodnota pronájmu za období, kdy je zařízení mimo provoz, a cena za opravu včetně ceny náhradních dílů. V případě ztráty či odcizení se do škody započítává ušlá hodnota pronájmu, kdy je zařízení mimo provoz, a cena výrobku.

Úhrada pronájmu

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem techniky nájemné určené v objednacím formuláři. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem. V případě dohodnuté platby bankovním převodem je nájemce povinen uhradit nájemné dle vystavené faktury, pronajímatel není povinen předat nájemci zařízení, dokud mu nebude předložen doklad o zaplacení nájemného (potvrzení o provedení bankovního převodu).

Penále při prodlení s platbou

Při nedodržení doby splatnosti závazků nájemce vůči pronajímateli uhradí nájemce smluvní penále ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. Pronajímatel si vyhrazuje právo nedodržet termín objednávky, pokud  má nájemce u pronajímatele finanční pohledávky.

Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu ustanoveními nájemní smlouvy dle § 663 a násl. OZ.

Sdílejte s přátely

      

Server

Stránky běží na vlastním linuxovém serveru umístěném na páteřní lince. Jako HTTP server jsme zvolili APACHE.

Mysql

Jako databázový server jsme se rozhodli pro využití MySQL 5.

ABM Morava

počítače

eshop

it

výpočetní technika

hardware

software

internet

tvorba www stránek

programování

linux

microsoft

hosting

acer Executive partner

Hewlett packard Preferred partner

Microsoft gold partner

Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com
TOPlist